RMA – warunki świadczenia

1. Firma PHU „MERX” Migacz, Poręba Spółka Jawna, zwana dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału i wykonania. Okres gwarancyjny liczony jest od daty sprzedaży sprzętu i wynosi:

24 miesiące dla urządzeń z grup:
– urządzenia telewizji przemysłowej (kamery CCTV, Rejestratory, Kamery IP, Rejestratory NVR, Zasilacze, transformatory, głowice PTZ, itp)
Akumulatory i baterie posiadają 6-cio miesięczny okres gwarancji.

2. Ujawnione w tym okresie wady sprzętu będą usuwane bezpłatnie przez Serwis w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14-tu dni roboczych począwszy od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Serwis.
3. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie, przesłanie urządzenia do Serwisu wraz z dowodem zakupu i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną lub formularzem RMA na której powinno znajdować się (pieczęć firmową sprzedawcy, numer dowodu zakupu, datę sprzedaży, nazwę urządzenia, numer seryjny, model, czytelny podpis osoby wystawiającej kartę oraz podpis kupującego). Odpowiedzialność za błędy popełnione przy wypisywaniu Karty Gwarancyjnej ponosi Sprzedawca.
4. Postanowienia Serwisu mają charakter ostateczny.
5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do Serwisu.
6. Gwarant ponosi koszt przesyłki w jednym kierunku (odesłanie paczki).

7. Przy zgłoszeniu wadliwego urządzenia uprawniony z gwarancji powinien załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
8. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

– Serwis dokona w trakcie trwania okresu gwarancyjnego trzech napraw, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
– Serwis stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady nie jest możliwe. W przypadku wymiany sprzętu potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych mechanicznie przez klienta elementów.

9. Jeżeli wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.
10. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportu, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne.
11. Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.
12. Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, przepięcia prądowe na torach zasilania oraz wizyjnych, pożar, zalanie, powódź, uderzenia piorunów itp.)
– uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
– uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją Producenta
– uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
– demontażu uszkodzonego urządzenia
– czynności opisanych w instrukcji obsługi, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt (instalacja dodatkowych zabezpieczeń, uziemienie)

13. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu